>
Close

Luật thuế

Tháng Hai 22, 2021

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2017

Thông tư số 156/2013/TT-BTC có quy định về lịch nộp thuế năm 2017 bao gồm thời gian nộp tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng theo quý và tháng, thuế TNCN, TNDN. Chúng tôi xin tóm lược để quý vị biết và kịp thời nộp các loại thuế đúng hạn.

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2017

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập

+ Trường hợp doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

– Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động

+ Nếu doanh nghiệp không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì chỉ cân nộp tiền thuế môn bài năm 2014 mà không cần phải lập tờ khai thuế môn bài.

+ Hạn nộp thuế môn bài của năm 2016 là 30/01/2017.

+ Nếu doanh nghiệp thay đổi vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì phải lập tờ khai thuế môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo.

+ Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2017

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (Điều 10) quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp thoe quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất la ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lịch chi tiết

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/01/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T12 /2016


Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

30/01/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015


Nộp thuế môn bài năm 2016

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016


Nộp thuế môn bài năm 2016

2

20/2/2016

Tờ khai Thuế TNCN T1/2016  (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T1/2017


Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

3

20/3/2016

Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T2/2017


Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

30/3/2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2015

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2016

4

20/4/2016

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T3/2017


Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

30/4/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5

20/5/2016

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T4/2017


Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

6

20/6/2016

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T5/2017


Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

7

20/7/2016

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T6/2017


Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

30/7/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

8

20/8/2017

Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

9

20/9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

10

20/10/2016

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

30/10/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017  (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11

20/11/2016

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T10/2017


Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

12

20/12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế GTGT T11/2017


Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Hotline: 0916 53 59 56
zalo chat