Close

Luật thuế

Tháng Hai 22, 2021

Công văn số: 8685/CT-TT&HT

Công văn số: 8685/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 01/06/2016

V/v Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT – Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát

Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát.

Cục Thuế có nhận được Công văn số 01/05/16 ngày 20/05/2016 của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT.

Qua nội dung Công văn nói trên, ý kiến Cục Thuế như sau:

Tại điểm a khoản 9 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

   “2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

   Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty:

– Nếu Công ty hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của hàng hóa bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tùy theo từng trường hợp cụ thể.

– Nếu Công ty không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT/ Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT x Thuế GTGT đầu vào trong kỳ.

Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý.

Trường hợp nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT đã được khấu trừ kỳ trước, kỳ này xuất kho ra để sản xuất hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT như trong nội dung Công văn mà Công ty đã nêu, Công ty phải thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT tương ứng đã khấu trừ. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí sản xuất theo qui định nêu trên.

Cục Thuế trả lời để Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                         KT. CỤC TRƯỞNG

– Như trên;                                                                       PHÓ CỤC TRƯỞNG

– BLĐ Cục thuế (Email B/c);

– P. TTHT; KT1; KT2; KT3 (Email);

– Lưu VT.                                                                      Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Hotline: 0916 53 59 56
zalo chat