Ý kiến Tổng Cục Thuế: Công Văn Số 328/TCT-CS

   BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ : 328/TCT-CS

V/v áp dụng  phương pháp tính thuế

      Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:        -  Cục Thuế TP Hà Nội;

-         Công ty TNHH Sorbus Việt Nam

( Số 70A Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

-         Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến.

( Số 27 ngách 63/125 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 71200/CT-KK&KTT ngày 17/11/2016 của cục Thuế TP Hà Nội, công văn số 01.12/CV-KT ngày 28/11/2016 của công ty TNHH Sorbus Việt Nam, văn thư của Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, ý kiến Tổng Cục Thuế như sau:

Căn cứ khoản 1 , khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3,4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triền khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/1/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế đồng ý về nguyên tắc, căn cứ thủ tục hành chính giao Cục Thuế TP Hà Nội xử lý cụ thể đảm bảo nguyên tắc quản lý đối tượng, quản lý rủi ro.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 nhưng chưa phát sinh doanh thu,chưa gửi mẫu số 06/GTGT thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý từ tháng 07/2013, nếu xác định thực tế từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trên 1 tỷ đồng, trong năm 2014, 2015 đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không điều chỉnh lại phương pháp khai thuế.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Quý năm 2014,2015. Qua kiểm tra, rà soát xác định doanh nghiệp có sự sai sót trong kê khai thuế GTGT năm 2014 và doanh nghiệp đã kê khai điều chỉnh bổ sung đối với tờ khai thuế quý IV/2014, sau khi kê khai thuế điều chỉnh bổ sung, thực tế doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế từ quý IV/2014 đến hết kỳ tính thuế quý III/2015 trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2016,2017.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận

-         Như trên;

-         Vụ PC-BTC;

-         Vụ PC-TCT;

-         Luu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

                                                                                                            Lưu Đức Huy