Ý Kiến Cục Thuế: Công Văn Số: 8889/CT-TTHT

Công văn số: 8889/CT-TT&HT ; Ngày phát hành: 07/06/2016

V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn – Công ty TNHH King Power

Kính gửi: Công ty TNHH King Power

Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 05/01KP16 ngày 30/05/2016 của công ty TNHH King Power về hướng dẫn xuất hóa đơn.

Qua nội dung công văn nói trên, ý kiến Cục Thuế như sau:

Tại khoản 7, Điều 3 Thông tu số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a)    Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 ( đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b)    Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong 1 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thuộc đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, từ ngày 1/9/2014 trường hợp Công ty khi xuất thành phẩm là tài sản cố định tự sản xuất, để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty thì không xuất hóa đơn, không phải tính nộp thuế GTGT.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

KT.CỤC TRƯỞNG

-Như trên

PHÓ CỤC TRƯỞNG

-Lãnh đạo cục (Email b/c);
-P.KT1,KT2,KT3 (Email);
-P.TT&HT;
-Lưu HCQT-TV-AC.

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm