Mẫu bảng cân đối kế toán

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


bang-can-doi-ke-toan-theo-quyet-dinh-15

Công ty TNHH Tư Vấn Minh xin chia sẽ với các bạn kế toán, mẫu bảng cân đối kế toán được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung của mẫu bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán sẽ được lập dựa trên những số liệu thực tế trong kinh doanh của doanh nghiệp,

Để hiểu rõ chi riết vui lòng tải xuống ở link sau: “MẨU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Long Thành