Công văn về khấu hao tài sản cố định về thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 2248/TCT – CS

V/v khấu hao TSCĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

                                                       Kính gửi:

                                                                      – Cục Thuế tỉnh Hải Dương;

                                                                      – Công ty TNHH Bơm Ebara                                                 

Tổng cụ Thuế nhận được công văn số 1603-001/EVPC ngày 21/03/2016 của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (Công ty) và công văn số 1348/CT- TTHT ngày 11/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về khấu hao tài sản cố định. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài CHính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau:

“16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh khi trừ các khoản chi phí liên quan như phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương nêu tại công văn số 1348/CT – TTHT ngày 11/04/2016, trường hợp Công ty TNHH Bơm Ebara thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định số 1197/UBND – VP ngày  26/08/2009 của UBND tỉnh Hải Dương, một số tài sản cố định không thể di dời ( nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công ty dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời điểm dừng hoạt động tại địa điểm cũ. Giá trị còn lại của tài sản cố định trên cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi Công ty nhận bồi thường, hỗ trợ từ các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Bơm Ebara biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn ( để báo cáo)

-Vụ CST, Vụ PC, Vụ TCDN (BTC)

- Vụ PC – TCT;

- Lưu: VT, CS (3b)./

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

  

Cao Anh Tuấn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn