Kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng

 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Oseven.

Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 17/2015/CV-OS ngày 15/12/2015 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng.

Qua nội dung Công ty trình bày, Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CHính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sủa đổi, bổ sung một số Điều  của Luật quản lý thuế quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

cach-tinh-doanh-thu-de-xac-dinh-ke-khai-thue-gtgt

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khia thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, Điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, Điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế , cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mở rộng tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, Công ty đã kê khai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào phát sinh cho dự án đầu tư mở rộng này chung với hoạt động kinh doanh đang thực hiện thì Công ty lập hồ sơ khai bổ sung theo quy định nêu trên. Thủ tục lập hồ sơ bổ sung Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b, khoản 5, Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC; Công ty khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo hướng dẫn tại tiết c, khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại khoản 5 Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế.

Cục thuế trả lời để Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-BLĐ Cục thuế (Email B/c)

-P.KTT1, KTT2, KTT3 (Email);

-Lưu VT.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn