Hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tư vấn, hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

hoi-dap-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien

Hỏi: Các điều kiện kinh doanh là gì?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật doanh nghiệp thì điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành nghề cụ thể.

Hỏi: Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức nào?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 10/01/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức.

- Giấy phép kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Chứng chỉ hành nghề;

- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Xác nhận vốn pháp định;

- Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phỉa thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh nghành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hỏi: Tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về điều kiện kinh doanh thì sẽ tìm ở đâu?

Đáp: Tại bảng thông tin về các điều kiện, hồ sơ, thủ tục để đáo ứng điều kiện kinh doanh bạn được cung cấp cả thông tin về cơ quan chủ quản và cơ quan thực hiện việc thụ lý hồ sơ, cấp phép, xác nhận đối với điều kiện đó. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với các cơ quan chủ quan, cơ quan thụ lý để được hướng dẫn thông tin đầy đủ và cập nhật nhất đối với các điều kiện kinh doanh.

Tư vấn về ngàng nghề
Hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hỏi: Ngoài các điều kiện kinh doanh trong mục này, tôi còn phải thực hiện các thủ tục gì khác trong quá trình kinh doanh?

Đáp: Ngoài các điều kiện kinh doanh đặc thù, bạn còn phải đảm bảo các yêu cầu mà tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng ví dụ như đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bảo hiểm xã hội, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy v.v.

Hỏi: Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh được quy định tại đâu?

Đáp: Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của pháp luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật chuyên ngành).

2. Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:

a) Giấy phép kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

c) Chứng chỉ hành nghề;

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

đ) Xác nhận vốn pháp định;

e) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các quy định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bản vi phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản vi phạm pháp luật đã nêu tai khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị đinh của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các nghành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Câu hỏi: Công ty tôi dự định thành lập có ngành nghề kinh doanh thuộc trường hợp yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vậy xin cho biết đối tượng nào trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề?

Trả lời: Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật, việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung nghành, nghề kinh doanh đó phải thực hiên theo quy định dưới đây:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, Giám đốc doanh nghiệp hoặc người dứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề, Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.”

 >> Quy Tắc Đặt Tên Cho Doanh Nghiệp