Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Vấn đề hoàn thuế GTGT
Dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ tư vấn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Hãy cùng công ty dịch vu kế toán thuế tại Biên Hòa (Tư Vấn Minh) cùng tham khảo những thủ tục và hồ sơ để hoàn thuế nhé. 

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa

1. Đối tương, hồ sơ, thủ tục

 Trường hợp 1:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra nư sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tháng kê khai thuế

Thuế đầu vào được khấu trừ trong tháng

Thuế đầu a phát sinh trong tháng

Thuế phải nộp

Lũy kế số thuế đầu vào chưa khấu trừ

Tháng 12/2000

Tháng 01/2001

Tháng 02/2001

200

300

300

100

350

200

-100

+50

-100

-100

-50

-150

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế là 150 triệu đồng.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT gồm:

-       Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này).

Mẫu số: 10/GTGT

Cơ sở:………….                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

***

Kính gửi: Cục thuế………………………………………………………………………………………….

- Tên cơ sở kinh doanh:…………………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

- Ngành nghề kinh doanh chính là:……………………………………………………………………………

- Số tài khoản:……………………………… tại Ngân hàng (Kho bạc):……………………………………

Đề nghị Cục thuế xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho cơ sở………….. với số tiền là:……….. đ

Theo các trường hợp sau đây: (đơn vị giải trình cụ thể theo trường hợp đề nghị).

- Thí dụ:

+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của các tháng…năm…(Giải trình cụ thể do hàng hóa xuất khẩu lớn hay do kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thấp…)

+ Thuế GTGT đầu vào của các máy móc, thiết bị đầu tư lớn, cụ thể:

  1. Giá trị máy móc, thiết bị đã đầu tư:         ………………..
  2. Thuế GTGT đã trả:                                  ………………..
  3. Thuế GTGT nộp bình quân tháng

của hàng hóa, dịch vụ bán ra:                        ………………..

+ Trường hợp và lý do khác:                         ………………..

Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn đề nghị này các hồ sơ sau đây:

-

-

- (Kê các hồ sơ gửi kèm theo)

Ngày…tháng…năm…

Giám đốc hoặc người đại diện

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi gửi:

-  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

-  Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT). Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT.

Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.

Trường hợp 2:

Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, gia công xuất khẩu qua một cơ sở khác ký hợp đồng gia công xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hóa đi ủy thác xuất khẩu, cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế

-  Các hồ sơ nêu tại trường hợp 1.

-  Biên bản thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công xuất khẩu).

-  Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. Bảng kê ghi rõ:

+ Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác).

+ Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng ủy thác xuất khẩu, ủy thác gia công đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, ủy thác gia công xuất khẩu.

+ Hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng bao gồm

-  Các hồ sơ nêu tại trường hợp 1.

-  Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở:

+ Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ký với phía nước ngoài.

+ Số, ngày hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ của phía nước ngoài (gọi tắt là hợp đồng nhập khẩu) thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

+ Số, ngày Tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu.

+ Số, ngày Tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu mua của phía nước ngoài thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

+ Số, ngày văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh phải kê trong Bảng kê kèm theo về số, ngày, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, số tiền thanh toán.

Các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng nhập khẩu mua hàng hóa, dịch vụ với phía nước ngoài phai theo đúng quy định của Luật thương mại ghi rõ: số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa, dịch vụ, giá bán (mua), giá gia công (đối với trường hợp gia công hàng hóa), hình thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ với hàng nhập theo hợp đồng dài hạn với phía nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan Thuế về hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, kế hoạch thanh toán với phía nước ngoài, định kỳ cơ sở phải có văn bản xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa đã thanh toán bù trừ với phía nước ngoài.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm

-  Các hồ sơ nêu tại trường hợp 1.

-  Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở:

+ Số, ngày Hợp đồng xuất khẩu tại chỗ với phía nước ngoài.

+ Số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất – nhập khẩu tại chỗ.

+ Số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu tại chỗ qua Ngân hàng.

Trường hợp 3

Đối với cơ sở mới thành lập, đầu tư tài sản mới đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế quý.

Ví dụ 1: Cở sở kinh doanh mới được thành lập năm 2003, trong năm 2003 thực hiện đầu tư phần giá trị xây lắp là 6 tỷ đồng, giá trị máy móc, thiết bị là 2 tỷ.

Thuế GTGT đầu vào của vật tư dùng trong xây lắp là 400 triệu.

Thuế GTGT của máy móc, thiết bị là 200 triệu. Đến cuối năm 2003, công trình chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có doanh thu nên chưa phát sinh thuế GTGT phải nộp. Sau khi lập báo cáo quyết toán thuế GTGT, năm 2003 xác định số thuế đầu vào 600 triệu, thì cơ sở làm hồ sơ đè nghị cơ quan thuế giải quyết hoàn số tiền thuế GTGT là 600 tiệu cho cơ sở. Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT gồm:

 -  Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này).

-  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

-  Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT). Riêng đói với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT.

Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác , phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp , cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng tong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.

Trường hợp 4:

Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT gồm:

-  Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này).

-  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

-  Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT). Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT.

Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGTđầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế,số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.

Trường hợp 5:

Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chi tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa.

Hồ sơ hoàn thuế gồm:

-  Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước.

-  Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chi tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước của cấp có thẩm quyền.

-  Quyết toán thuế GTGT đến thời điểm sáp nhập giai thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước.

Trường hợp 6:

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 7: Hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA

- Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

- Trường hợp chủ dự án nêu trên không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mau vào sử dụng cho dự án; chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp các hàng hóa, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT, thì nhà thầu chính được tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Các chủ dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế, phải ghi tăng vốn ngân sách cấp cho dự án số tiền thuế GTGT đã được hoàn. Khi tính kế hoạch vốn đối ứng hàng năm cho dự án không phải tính kế hoạch vốn đối ứng để nộp thuế GTGT.

Trường hợp các chủ dự án được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT, thì các nhà thầu khi bán hàng hóa, dịch vụ cho dự án phải tính thuế và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Các hồ sơ nêu tại trường hợp 1 (riêng các chủ dự án đầu tư được hoàn thuế thì Bảng kê khai tổng hợp chỉ tổng hợp thuế đầu vào được hoàn, Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mau vào theo mẫu số 03/GTGT và mẫu số 05/GTGT (đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT) và gửi bổ sung cho cơ quan thuế (gửi lần đầu):

Quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại (hoặc sử dụng nguồn vốn ODAvay thuộc diện được Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả) thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Trường hợp hoàn thuế cho nhà thầu chính, nhà thầu chính phải giử bổ sung thêm (lần đầu) văn bản xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo gía có thuế GTGT; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế GTGT và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

Trường hợp 8:

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.

Các trường hợp cơ sở đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì không được tính bù trừ với số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế nộp thiếu của tháng trước hoặc số thuế phát sinh của tháng tiếp sau thời gian đã lập hồ sơ hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Các hồ sơ nêu tại Điểm 1: Mục này, trong đó Bảng kê khai tổng hợp chỉ tổng hợp thuế GTGT đầu vào được hoàn, Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 03/GTGT, mẫu số 05/GTGT (đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tư này.

Bản sao quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ phủ các tổ chức Đoàn thể) theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Văn bản xác nhận của Ban quản lý tiếp nhận viện trợ Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ tên của tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ , cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Trường hợp 9:

Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoai giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn phải tính thuế GTGT.

Cơ quan đại diện lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của từng quý gửi cho Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao). Hồ sơ gồm có:

Công hàm đề nghị hoàn thuế GTGT của Cơ quan đại diện.

Tờ khai hoàn thuế GTGT theo mẫu số 01a/MTNG và 01b/MTNG có xác nhận của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao).

Bản gốc (kèm theo 2 bản sao có đóng dấu của Cơ quan đại diện) các hóa đơn GTGT. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT.

Mẫu 01a/MTNG

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

MẪU SỐ: 01A/MTNG

ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG CHO CƠ QUAN

ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

FORM NO: 01A/MTNG

Cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam(*)

Application for Value-added Tax (VAT) refund over goods and services purchased by Diplomatic Missions, Consular posts, Representative Offices of International organizations in Vietnam (*)

Cơ quan đại diện (Mission):…………………..

Trụ sở tại (address):……………………………..

Mã số thuế (tax code):…………………………..

Đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ……………….  tại ngân hàng………….

(request to refund VAT at the account No) (in the bank)

Cho những hàng hóa, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số:…..

(over goods and services or carburant for vehicle Plate No)

Mua trong quý…năm …dùng cho cơ quan

(purchased on quarter…year…by the Mission)

 

Số TT

No

(1)

Hóa đơn số, ngày phát hành

Invoice No, date

(2)

Tên và mã số thuế nhà cung cấp

Supplier’s name & tax code

(3)

Tên hàng hóa, dịch vụ

Name of purchased good & service

 (4)

Đơn vị tính

Unit

(5)

Số lượng

Quantily

(6)

Doanh số mua chưa có thuế GTGT

Purchased price without VAT

(7)

Tiền thuế GTGT

Refundable

tax

(8)

Vụ Lễ tân duyệt về danh mục, số lượng hàng hóa, dịch vụ

Certification of the Protocol Department about kind and quantity of goods and services

(9)

                 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận người khai                                                   …ngày…tháng…năm…

được hoàn thuế GTGT đối với:                                                                         …date…month…year…

The Protocol Department-MOFA certifies that the                                       Trưởng cơ quan đại diện hoặc

Mission enjoys VAT refund for:                                                   Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

-       Xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định lượng                                      Signed by Head or Deputy Head

dành cho xe cơ quan cho xe ô-tô mang biển số nêu trên                                    of Mission and stamp

  • over carburant according to the Mission’s vehicle

quota for the above mentioned Vehicle Plate No

-       Hàng hóa, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hóa

dịch vụ mua trong hóa đơn số:

  • over goods or services mentioned above except for those of

invoice(s) No: ……………

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Hanoi, date…month…year…

Vụ trưởng Vụ Lễ tân

Director of Protocol Department

 

(*) – Khai và gửi Vụ Lễ tân BNG 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of  MOFA)

- Gửi kèm hóa đơn gốc và hai bản sao hóa đơn có đóng dấu của Cơ quan đại diện. (Please enclose herewith original invoice and its two copies with Mission’s stamp)

- Trong trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho xăng xe ô-tô. Khai riêng xăng dùng cho từng xe.

(Please fill in separate application per vehicle in case the Mission request to refund VAT over carburant for vehicle)

Mẫu 01BMTNG

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

MẪU SỖ: 01.B/MTNG

ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO TẠI VIỆT NAM (*)

FORM NO: 01.B/MTNG

Application for Value-added Tax (VAT) refund over goods and services purchased by Diplomatic staff in Vietnam (*)

Ông/Bà (Mr/Ms):………………………………….

Cơ quan công tác (Mission):……………………………… Chức vụ (Position):………………..

Chứng minh thư số (ID card No):…………. Ngày cấp (date of issue)  ……… Ngày hết hạn (date of expiry).

Mã số thuế (tax code):…………………………..

Đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ……………….  tại ngân hàng………….

(request to refund VAT at the account No) (in the bank)

Cho những hàng hóa, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số:…..

(over goods and services or carburant for vehicle Plate No)

Mua trong quý…năm …dùng cho cơ quan

(purchased on quarter…year…by the Mission)

Số TT

No

(1)

Hóa đơn số, ngày phát hành

Invoice No, date

(2)

Tên và mã số thuế nhà cung cấp

Supplier’s name & tax code

(3)

Tên hàng hóa, dịch vụ

Name of purchased good & service

(4)

Đơn vị tính

Unit

(5)

Số lượng

Quantily

 

(6)

Doanh số mua chưa có thuế GTGT

Purchased price without VAT

(7)

Tiền thuế GTGT

Refundable

tax

(8)

Vụ Lễ tân duyệt về danh mục, số lượng hàng hóa, dịch vụ

Certification of the Protocol Department about kind and quantity of goods and services

(9)

                 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận người khai                                                   …ngày…tháng…năm…

được hoàn thuế GTGT đối với:                                                                        …date…month…year…

The Protocol Department-MOFA certifies that the                                       Trưởng cơ quan đại diện hoặc

Mission enjoys VAT refund for:                                                   Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

-       Xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định lượng                                      Signed by Head or Deputy Head

dành cho xe cơ quan cho xe ô-tô mang biển số nêu trên                                    of Mission and stamp

  • over carburant according to the Mission’s vehicle

quota for the above mentioned Vehicle Plate No

-       Hàng hóa, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hóa

dịch vụ mua trong hóa đơn số:

  • over goods or services mentioned above except for those of

invoice(s) No: ……………

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Hanoi, date…month…year…

Vụ trưởng Vụ Lễ tân

Director of Protocol Department

(*) – Khai và gửi Vụ Lễ tân BNG 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of  MOFA)

(*) – Khai và gửi Vụ Lễ tân BNG 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of  MOFA).

- Gửi kèm hóa đơn gốc và hai bản sao hóa đơn có đóng dấu của Cơ quan đại diện. (Please enclose herewith original invoice and its two copies with Mission’s stamp) – Viên chức ngoại giao bao gồm cả Trưởng cơ quan đại diện. (Diplomatic staff  include the Head of Mission).

Trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, các cơ quan đại diện lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT (Ví dụ: thời hạn gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT của quý 1 năm 2003 là trước ngày 11/04/2003)

2. Trách nhiệm của đối tượng được hoàn thuế GTGT

- Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định tại Mục II Phần này gửi cơ quan Thuế. Hồ sơ hoàn thuế phải kê khai đúng, trung thực và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai.

- Bổ sung hoặc giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế trong trường hợp hồ sơ không rõ ràng, không đầy đủ.

- Gửi hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Mục II phần này đến cơ quan thuế; lưu giữu đầy đủ tại cơ sở các hồ sơ khác liên quan đến hoàn thuế, khấu trừ thuế; cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT được hoàn khi cơ quan thuế yêu cầu thanh tra hoàn thuế tại cơ sở.

3. Trình tự và thời gian giải quyết hoàn thuế GTGT

3.1 Thời hạn giải quyết hoàn thuế:

- Thời hạn giải quyết hoàn thuế đối với đối tượng áp dụng hoàn thuế trước kiêrm tra sau tối đa là 15 ngày (03 ngày đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư này) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Thời hạn giải quyết hoàn thuế đối với đối tượng áp dụng kiểm tra, thanh tra tại cơ sở trước khi hoàn thuế tối đa là 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3.2  Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tực thuộc Trung ương thực hiện chi hoàn thuế GTGT cho các đối tượng trong thời gian tối đa là 3 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế; trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điểm 1.b, Mục IV. Phần này, Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện chi hoàn thuế theo Quyết định hoàn thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy nhiệm chi của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

3.3  Tiền hoàn thuế GTGT được sử dụng từ Quỹ hoàn thuế GTGT. Việc quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế GTGT theo quy định riêng của Bộ Tài chính.

3.4  Số ngày xem xét giải quyết hoàn thuế trong các trường hợp trên đây tính theo ngày làm việc.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1/ Luật Thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997

2/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003

3/ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

4/ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT

5/ Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT của đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

>> Dịch vụ kế toán thuế tại Biên Hòa