Giải đáp một số vấn đề về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 

Số: 2790/TCT-CS

V/v trả lời vấn đề về chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 5659/CT-HTr ngày 01/02/2016 của cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề về chính sách thuế đối với dự án đầu tư xây dựng ICD Mỹ Đình-Hà Nội của Công ty TNHH MTV đầu tư và dịch vụ quốc tế (Công ty Interserco). Về vấn đề về chính sách thuế này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về ưu đãi thuế TNDN

*) Đối với dự án di chuyển địa điểm

Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật số 71/2014/QH13 sủa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế (trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn có liên quan không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư di chuyển địa điểm.

Đối với dự án đầu tư mới

Theo trình bày và hồ sơ kèm theo của cục thuế thành phố Hà Nội thì trường hợp Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án  đầu tư xây dựng Cảng ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và đồng thời dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 nên chưa đủ cơ sở để xác định là dự án đầu tư mới theo quy định là dự án đầu tư  mới  theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính.

w620h405f1c1-files-articles-2014-1083405-tax

2)  Về miễn giảm tiền thuê đất:

- Tại Điều 10 và Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất thuê mặt nước:

“ Điều 10. Thời hạn cho thuê đất

Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuế đất, quyết định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan Nhà nước   có thẩm quyền  hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

“Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dựu án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.”

-Tại điều 14 và khoản 1, Điều 15, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

“ Điều 14. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Điều 15. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

- Tại khoản 3 Mục III Phần A Phụ lục I ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống  cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng chính phủ quyết định.”

Căn cứ các quy định  nêu trên thì hồ sơ miễn tiền thuê đất phải có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định giao đất. Tuy nhiên theo trình bày của công văn số 5659/CT-HTr ngày 01/02/2016 của cục thuế thành phố Hà Nội thì trường hợp của Công ty Interserco chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nên chưa có căn cứ để giải quyết việc miễn tiền thuê đất cho đơn vị.

Mặt khác theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì ngành nghề xây dựng cảng nội địa của Công ty Interserco không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên không được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCTr Cao Anh Tuấn (báo cáo);

- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT,CS (4b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Quý Trung

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn