Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 
   

 

Số: 2344/TCT-KK

V/v đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng

dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 447/CT-KK để ngày 12/4/2016 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của một chi nhánh doanh nghiệp tư nhân khác. Về vấn đền này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định:

“ Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và khoản 2, khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về quản lý doanh nghiệp quy định:

“2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuế người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phỉa chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

……

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp nêu trên thì trường hợp một cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân đó đồng thời  là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó và là người đại diện theo pháp luật của các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân đó. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, trường hợp cá nhân là Nguyễn Trọng Nghĩa, chứng minh nhân dân số 365435848 đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Trọng Nghĩa không trái với các quy định của pháp luật về đăng ký  doanh nghiệp.

Đối với trường hợp Chi nhánh 1 Doanh nghiệp tư nhân Châu Nhanh (mã số thuế 2100594858-001) đã đăng ký người đại diện theo pháp luật trái với các quy định tại Điều 13 và Điều 185 Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 nêu trên, Cục thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cùng cấp thông báo, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết. Các vướng mắc về ứng dụng công nghệ thông tin, đề nghị Cục thuế liên hệ với nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương thuộc Cục Công nghệ thông tin- Tổng cục thuế để được hỗ trợ thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế tỉnh/TP;

- Vụ/đơn vị: PC,CNTT (TCT);

- Lưu: VT,KK (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đại Trí

 dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa