Công văn về chậm kê khai khấu trừ, hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 2342/TCT-KK

V/v kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

                  Kính gửi:

                              – Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh

                             - Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa.

                              (Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 1605001/CV-FHS đề ngày 29/04/2016 của Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa về việc giải trình và xin chấp nhận hóa đơn hoàn thuế; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ tài chính, Tổng cục thuế  có ý kiến như sau:

Căn cứ  Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“ Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2113/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công Ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính. Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai không đúng quy định này, đề nghị Công Ty thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã được hoàn thuế thì đề nghị Công ty nộp số thuế giá trị gia tăng đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, chậm nộp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ CST, PC (BTC);

- Vụ CS, PC,TTr, KTNB (TCT);

- Lưu: VT,KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đại Trí

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn