Công văn thuế V/v hóa đơn Số: 2374/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 
   

 

Số: 2374/TCT-CS

V/v hóa đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 6754/CT-HTr ngày 05/02/2016 của cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn. Về nội dung này, tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm công văn số 6754/CT-HTr nêu trên, trường hợp Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng ký hợp đồng nhận nhập khẩu ủy thác với Công Ty Cổ Phần Bột – Giấy VNT19, theo hợp đồng nhận nhập khẩu ủy thác Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng được ủy thác ký hợp đồng và thanh toán thay mua dây chuyền nhà máy sản xuất bột giấy với Công Ty  Sodre Cell Tofle ở nước ngoài theo điều kiện giá EXW; làm thủ tục mở tờ khai hải quan và nộp thuế thay ở khâu nhập khẩu khi hàng về đến cảng Việt Nam.

Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu ủy thác, Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:

- Giá bán chưa thuế GTGT: giá trị hàng hóa nhập khẩu theo giá EXW trên tờ khai hải quan.

- Thuế GTGT khâu nhập khẩu: ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu trên giấy nộp tiền vào NSNN.

Đối với phí ủy thác nhập khẩu nhận được Tổng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng lập hóa đơn GTGT và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời cục thuế TP Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT,CS (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn