Công văn thuế 4158/CT-TTHT về áp dụng thuế suất thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 4158/CT-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Địa chỉ: KP9, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600524610

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 02/TVC-KT ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu, (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với gia công cho các doanh nghiệp chế xuất. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1, Điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3  Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

…b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

….2.Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

….b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sữa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.”

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại công văn số 02/TVC-KT ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty là Doanh nghiệp ngoài khu chế xuất thực hiện gia công xẻ, sấy gỗ cho doanh nghiệp chế xuất, thì khi lập hóa đơn giá trị tăng áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính; Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (thay báo cáo);

- Lãnh đạo Cục;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT3;

- Lưu: VT,TTHT(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn