Công văn số: 5449/CT-TT&HT về xác định thuế GTGT và thuế TNDN

Công văn số: 5449/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 11/04/2016

V/v  xác định thuế GTGT và thuế TNDN khi mua căn hộ- Chi nhánh Công Ty TNHH LD STADA-VN

Kính gửi: Chi Nhánh Công Ty TNHH LD STADA-VN.

 

 dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được công văn số 060/2016/CV-CNSTA ngày 01/04/2016 của Chi nhánh Công Ty TNHH LD STADA-VN về xác định thuế GTGT và thuế TNDN khi mua căn hộ.

Qua nội dung công văn nói trên , Cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường  của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…..

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.”

- Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính quy định:

“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).”

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính có quy định về các khoản chi được trừ vè các khoản chi không được trừ:

“ Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ  và không được trừ xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồn:

…..

2.2 Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để  tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính  vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chiu thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua nhà ở nằm trong khu công nghiệp cho công nhân hiện đang làm việc tại công ty, nếu nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật  về tiêu chuẩn  thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp, đồng thời nhà mua đảm bảo chứng từ theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên, đảm bảo là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty, chi phí khấu hao đối với nhà mua được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành thì khoản chi phí mua nhà ở cho công nhân, Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được trích khấu hao, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện thao đúng các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-P.KTT1, KTT2, KTT3 (Email);

-P.TT&HT

-Lưu HCQT-TV-AC.

 

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm

 dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại biên hòa