Công Văn Số: 224 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 224 /TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2488/CT-TTHT ngày 01/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

…b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan”;

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hoá dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn  phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động, dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hoá, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam cho thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Đồng Văn III, Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất (thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn III và có tường rào bao quanh Khu công nghiệp) để cung cấp các dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng và các dịch vụ: duy trì chăm sóc cây xanh, vận hành hệ thống tiêu thoát nước mưa, thu gom vận chuyển rác thải, dịch vụ bảo vệ, điện thắp sáng… thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng được các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CS(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH