Công văn số: 10082/CT-TT&HT về chi phí tính thuế TNDN

Công văn số: 10082/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 22/06/2016

V/v chính sách thuế TNDN – Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen.

Cục Thuế có nhận được văn bản số 170/CV/HSG/16 ngày 15/06/2016 của Công ty về việc các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực thế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Tổng công ty; Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

- Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty chi lương tháng 13 cho nhân viên cao hơn một tháng lương nếu khoản chi thưởng này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính cảu Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty và đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp nếu Công ty có chương trình khuyến mại đã đăng ký theo quy định Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ là tặng phiếu đi du lịch cho khách hàng đạt sản lượng hoặc doanh số thì khoản chi để mua phiếu du lịch Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Đối với các khoản chi phí động thổ để xây dựng nhà máy, chi phí khánh thành nhà máy, chi lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty thì các khoản chi này nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp công ty chi tổ chức hội thao, tổ chức thi tài năng, tổ chức văn nghệ cho cán bộ công nhân viên nếu các khoản chi phí phúc lợi này chi trực tiếp cho người lao động và đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

BLĐ Cục thuế (Email B/c);

P. TTHT, KT1, KT2, KT3 (Email);

Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm