Chính sách thuế về việc phân bổ chi phí

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 

Số: 2286/TCT-cs

V/v chính sách thuế

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Cần Thơ

Tổng cục thuế nhận được công văn số 64/CT-TTHT ngày 28/03/2016 của Cục thuế Thành Phố Cần Thơ về việc phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy.Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến một số đơn vị thuộc Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tài khoản 1, Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hướng dẫn:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Có thời gian sử  dụng  trên 01 năm trở lên;

c. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 (Ba mươi triệuđồng) trở lên”.

Tại Khoản 2.2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính quy định về các khoản chi không được trừ có hướng dẫn:

“2.2……Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì vận chuyển,…..không đáp ứng đủ các điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí muaq tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo tin Cục thuế cung cấp thì các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển……không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế Thành Phố Cần Thơ được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

- Các vụ /đơn vị: CST, PC,TCDN (BTC);

-Vụ Pháp chế (TCT);

Lưu: VT, CS-2b

 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Nguyễn Quý Trung

Dịch vụ tư vấn thuế tại MCC" class="zoom-hover fb" href="http://tuvanketoankiemtoan.com/wp-content/uploads/2016/07/Chính-sách-thuế-về-việc-phân-bổ-chi-phí.jpg" rel="lightbox-0">Dịch vụ tư vấn thuế tại MCC ở Biên Hòa
Dịch vụ tư vấn thuế tại MCC