Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 
   

Số: 2224/TCT-CS

V/v  thuế GTGT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Tổng cục thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT ngày 04/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông. Về nội dung này, căn cứ ý kiến của Tổng cục Thủy lợi tại công văn số 597/TCTL-KHTC ngày 27/04/2016, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

dịch vụ giấy phép kinh doanh tại đồng nai

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 30/06/2008 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“3. Tưới, tiêu nước, cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiêp.”

Căn cứ tiết d khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT  số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng  đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiêp;…”

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định và thực tế hồ sơ cụ thể, nếu Công ty Cổ Phần-Tập Đoàn THAIGROUP ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi tỉnh Hưng Yên để thực hiện gói thầu khảo sát địa hình, địa chất bổ sung, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án và thi công xây dựng thuộc dự án “ Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” theo Quyết  định số 1615/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thoát lũ khẩn cấp và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hạng mục nạo vét sông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc Dự án” Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” áp dụng quy định tại tiết d khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 nêu trên./

Nơi nhận:

-Như trên;

- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)

- Vụ PC, Vụ CST, Vụ Đầu tư-BTC;

- Lưu VT, CS (3)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn

 

dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa