Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

hợp-pháp-lãnh-sự-cục-lãnh-sự

Quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu

BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Số: 01/1999/TT-NG                                                    Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1999 THÔNG TƯ Quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu Căn cứ Điều 26 Pháp Lệnh Lãnh sự ngày 13/11/1990; […] Xem thêm

Y

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

BỘ NGOẠI GIAO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Số: 01/2012/TT-BNG                                             Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận […] Xem thêm